KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Hizmet verilen kuruluşlar, kullanıcı ve abonelerin kişisel verisinin korunması Ester / Mobilöğren'in temel değeridir.

 

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) açısından "Kişisel Veri"; Gerçek kişiye ilişkin, kimliği belirleyen veya kimliği belirlemekte kullanılabilen her türlü bilgiyi ifade eder.

 

Bilgileriniz aşağıda belirtilen kapsam çerçevesinde işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

 

KVKK madde 4 uyarınca;

"(1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

 (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

 b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

 c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

 ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme."

 

Kişisel verileriniz; Ester tarafından sağlanan ya da aracısı olunan ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta ve sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, düzenleyici ya da denetleyici kuruluşların denetimlerinde ihtiyaç duyulan bilgi setinin sunulabilmesi, strateji, planlama, iş geliştirme faaliyetleri için analiz edilmesi, müşteri hizmetleri faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecek, sistemlerde ve arşivlerde muhafaza edilebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler; Sayısal kanallar başta olmak üzere Ester'in hizmet verdiği ve kullanıcılara ürün kullandırdığı tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yapılan program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz,  Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,

Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler ve sair gerçek veya tüzel kişiler

Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında,  yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

 

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

 

Şirketimize başvurmak suretiyle KVKK 11. Maddesi uyarınca;

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Tanımlanan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) E ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Diğer Bilgiler

 

Ester, mevzuat ve etik değerleri kapsamında kalmak üzere gizlilik politikasını değiştirme hakkını elinde tutar. Gizlilik politikası bu adrest sürüm numaraları ile ifade edilecek şekilde yayınlanır.

 

Ester / Mobilöğren olarak, kişisel verinizin güvenliğine azami önemi verdiğimizi bilgilerinize sunar; kişisel veriniz ile ilgili başvurularınızı; Büyükdere Mah. Gençlik Bulvarı Osmangazi Üni. Meşelik Kampüsü ETGB - Osmangazi Teknopark 4/59 Z4 Odunpazarı, Eskişehir adresine yazılı olarak ve doğrulanabilir bir şekilde (Noter, iadeli taahhütlü posta vb.) iletebileceğinizi belirtmek isteriz. 

 

Saygılarımızla